Νομοθεσία για το θόρυβο

 1. Προεδρικό Διάταγμα 455/76 (ΦΕΚ 169/Α/ 5 ΙΟΥΛ 76) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκ/των κλπ. - Κεφ. Β΄ άρθρο 19 - παρ. α
 2. Προεδρικό Διάταγμα 1178/81 (ΦΕΚ 291/Α/5-10-1981) Περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών
 3. Προεδρικό Διάταγμα 1180/81 (ΦΕΚ 293 /Α/ 6-10-1981)Περί ρυθμίσεως θεμάτων λειτουργίας βιομηχανιών - βιοτεχνιών και πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ. - ’ρθρο 2 παρ.5 -πίνακας Ι, Όρια θορύβου αναλόγως χρήσεων γης.
 4. Υπουργική Απόφαση Α5/3010 (ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985) Περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων.
 5. Κοινή Υπουργική Απόφαση 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570Β/9-9-1986) Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985.
 6. Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) Προστασία του περιβάλλοντος - άρθρο 14, Προστασία από τον θόρυβο
 7. Κοινή Υπουργική Απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751Β/18-10-1988)Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών.
 8. Πολεοδομική Απόφαση 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός - άρθρο 12 περί ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας Παράμετροι ακουστικής άνεσης - Κατηγορίες ακουστικής άνεσης - Κριτήρια ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας
 9. Προεδρικό Διάταγμα 225/89 (ΦΕΚ 106/Α/2-05-1989) Περί Υγιεινής και Ασφάλειας στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα, - Αρθρο 20, προστασία από υψηλούς θορύβους
 10. Κοινή Υπουργική Απόφαση 61371/90 (ΦΕΚ 603/Β/18-09-1990) Περί καθορισμού ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών
 11. Υπουργική Απόφαση 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-02-1991)Περί καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων
 12. Προεδρικό Διάταγμα 85/1991 (ΦΕΚ 38Α/18-3-1991) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
 13. Κοινή Υπουργική Απόφαση 11733/91 (ΦΕΚ384/Β/10-06-1991) Περί μέτρων καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων)
 14. Υπουργική Απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395Β/19-6-1992) Καθορισμός των δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα.
 15. Κοινή Υπουργική Απόφαση 28340/2440/92 (ΦΕΚ 532/Β/18-08-1992)Περί μέτρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από Μοτοσικλέτες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των Οδηγιών 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ και 89/235/ΕΟΚ, Αποδεκτές ηχητικές στάθμες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, μέθοδοι μέτρησης κλπ.
 16. Κοινή Υπουργική Απόφαση 25006/2234 (ΦΕΚ 523/Β/13-07-1993)Τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων - συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ - ’ρθρο 2 :από 1 -10-96 απαγόρευση κυκλοφορίας) -Αντικατάσταση της Απ.20/81567/898/1988ΦΕΚ 403Β
 17. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1011/22/19-Δ (ΦΕΚ 546/Β/12-07-1994) Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων
 18. Αστυνομική Διάταξη 3/96 (ΦΕΚ 15/Β/12-01-1996) Περί μέτρων τήρησης της κοινής ησυχίας
 19. Προεδρικό Διάταγμα 38/96 (ΦΕΚ 26/Α/16-02-1996) Περί καθορισμού των όρων & προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κλπ. - άρθρο 2 - παρ.2
 20. Κοινή Υπουργική Απόφαση 29087/2295 (ΦΕΚ 79/Β/7 -02-1997) Τροποποίηση της ΚΥΑ 25006/2234 - ΦΕΚ 523/Β/97 για τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων - συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών � μελών
 21. Υπουργική Απόφαση 11481/523 (ΦΕΚ 295/Β/11-04-1997)Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 765/91 - ΦΕΚ 81/Β Υπ. Αποφ. Για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών- εκσκαφέων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/27/ΕΚ
 22. Κοινή Υπουργική Απόφαση 7034/1298 (ΦΕΚ368/Β/24-3-2000) Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Για τις ανάγκες προστασίας των πολιτών απο θορυβώδεις ψυχαγωγικές δραστηριότητες ορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες και άλλες ευαίσθητες χρήσεις
 23. Κοινή Υπουργική Απόφαση 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Νομοθεσία για την όχληση από κατοικίδια ζώα

"Γενικά, ως προς το ποινικό κομμάτι:

Νόμος 4039/2012, άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο γ' : πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί

κοινής ησυχίας:

Άρθρο 8

Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Διαβάστε περισσότερα: Νομοθεσία για την όχληση από κατοικίδια ζώα

ΑΠΟΦ 3/1996: :Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας (144809)

Αρθρο :0


   ΦΕΚ Β`15/1996 Αριθ. 1023/2/37-ια.
   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3    
   Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας.
  
  
 
           Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 
  Εχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ. β`, στ` και 5 του Ν.
1481/1984 (Α` -152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 15θO/1986 (Α` -
49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α` - 147).
 
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 445/1θ37 (Α` - 22) "Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινημστογράφων
διατάξεων".
 
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α` - 137)
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά `Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/1992 (Α` - 154).
 
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας όσν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
  5. Αποσκοπώντας στην προστασίο της κοινής ησυχίας των πολιτών,

Ηχορρύπανση: ο Νόμος μας προστατεύει, ο Νόμος εφαρμόζεται;

Νομική πλευρά του θέματος της Ηχορρύπανσης, Εισήγηση του Α. Γουργουλιάτου στο Φόρουμ ανάπτυξης 23/11/2013

 

Φίλες και φίλοι,

 

Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την ηχορρύπανση, πρέπει να καταστήσουμε σαφές το εξής: Η ηχορρύπανση δεν είναι ένα ενοχλητικό φαινόμενο που μας δυσκολεύει, όπως είναι ο καύσωνας ή μια καταιγίδα, για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε είναι μια κακή συνήθεια κάποιων ανθρώπων που ευχόμαστε να την κόψουν.

Διαβάστε περισσότερα: Ηχορρύπανση: ο Νόμος μας προστατεύει, ο Νόμος εφαρμόζεται;

Ηχορρύπανση απο δυνατή μουσική - Νομοθεσία

Δυνατή, ενοχλητική για τους άλλους μουσική, μπορεί να προέρχεται είτε από το γείτονα, είτε από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά το γείτονα, το αδίκημα τιμωρείται με πρόστιμο, ως πταίσμα, από τον Ποινικό Κώδικα, με το άρθρο 417 το οποίο μιλάει γενικά για τη διατάραξη της ησυχίας από κρότους και θορύβους, αλλά και από την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1995, η οποία μιλάει ειδικότερα για τη λεγόμενη κοινή ησυχία, δηλαδή 3:00 με 5:30 το μεσημέρι και 11:00 το βράδυ με 7:00 το πρωί για τους θερινούς μήνες (1/4 με 30.9), και 3:00 με 5:30 το μεσημέρι και 10:00 το βράδυ με 7:30 το πρωί για τους χειμερινούς μήνες (1/10 με 31.3). Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη, τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται σχεδόν τα πάντα που προκαλούν θόρυβο (εργασίες, ραδιόφωνα, χοροί, τραγούδια, φωνασκίες, διαπληκτισμοί). Επίσης απαγορεύεται και σε ώρες μη κοινής ησυχίας η με μεγάφωνα διαλάληση εμπορευμάτων ή καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.

Διαβάστε περισσότερα: Ηχορρύπανση απο δυνατή μουσική - Νομοθεσία

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Πόρισμα: Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών, σχετικά με την πρόκληση ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και προέβη σε διαπιστώσεις και προτάσεις, τις οποίες έθεσε υπόψη του καθ' ύλη αρμόδιου Υπουργού Υγείας, χωρίς όμως να λάβει απάντηση, μέχρι σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Copyright (c) ixoripansistop.gr 2013. All rights reserved.
Designed by Ergologic S.A.