ΑΠΟΦ 3/1996: :Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας (144809)

Αρθρο :0


   ΦΕΚ Β`15/1996 Αριθ. 1023/2/37-ια.
   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3    
   Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας.
  
  
 
           Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 
  Εχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ. β`, στ` και 5 του Ν.
1481/1984 (Α` -152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης", όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 15θO/1986 (Α` -
49) και το άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α` - 147).
 
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 445/1θ37 (Α` - 22) "Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινημστογράφων
διατάξεων".
 
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α` - 137)
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά `Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/1992 (Α` - 154).
 
  4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας όσν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
  5. Αποσκοπώντας στην προστασίο της κοινής ησυχίας των πολιτών,
αποφασίζουμε:
 
  Αρθρο :1


                             Αρθρο 1.
 
  `Ωρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίος - Απαγορεύσεις.
 
  1 . Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως
εξής:
 
  α. Κστά τη θερινή περίοδο από 15.00` έως 17.30` και από 23.00` έως
07.00`.
 
  β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30` έως 17.30` και από 22.00` έως
07.30`.
 
  2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το
χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως
χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
 
  3. Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας
απαγορεύονται:
 
  α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται
αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου
Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως
κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
 
  β. Η λειτουργίο κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου,
μαγνητοφώνου ή τηλεοραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θωρυβώδεις
χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κστοικίες ή άλλους ιδιωτικούς
χώρους.
 
  γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η
λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους,
πλστείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και
μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
 
  δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια
κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των
θαμώνων των κέντρων αυτών.
 
  ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων
(λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από
φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης
λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.
 
  στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας,
χωρις να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική
λειτουργία αυτών.
 
 
 
 
  Αρθρο :2
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1


                  Αρθρο 2.
 
  Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις.
 
  1. Απαγορεύεται καθ` όλες τις ώρες του 24ώρου:
 
  α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και
γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.
 
 
  "β. Η διαλάληση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από
μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που
ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλου μένων ειδών, του επαγγέλματος ή
των παρεχομένων υπηρεσιών τους,καθώς και η μετα ίδια μέσα, αναγγελία
από οποιοδήποτε πρόσωπο περί της τελέσεως καλλιτεχνικών, θεατρικών ή
μουσικών παραστάσεων, θεαμάτων και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων ή
επιδείξεων".
 
*** Το εδάφιο β` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 ΑΔ 3Α/1998,
    ΦΕΚ Β 761/24.7.1998.
 
  γ. Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των
καταστημάτων των πωλουμένων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών, με
σκοπό την προσέλκυση πελστών με φωνές και εmκλήσεις. `Οταν διαπράττεται
παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι
διευθυντές των κσταστημάτων.
 
  2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργαστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων
κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα
πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κ.λ.π.) περιστέλλουν στο ελάχιστο
δυνστό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών.
 
  Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτητες οικιών, άταν από τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων
μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχίο
των περιοίκων.
 
  3. Οι κάτοικοι κατοικιδίων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν
κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήπστε τρόπο
την ησυχία των περιοίκων.
 
  4. Οι αρμόδιοι για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών ηχητικών συστημάτων
ασφαλείας σε ιδιωτικά και δημόσια οικηματα ή αυτοκίνητα υποχρεούνται
να τοποθετούν, ελέγχουν και ρυθμίζουν αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία τους.
 
 
 
  Αρθρο :3
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1


                      Αρθρο 3.
 
 
  Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα.
 
   "1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των
άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β` 526),
καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και
στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας
αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι
απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς, και η χρήση
ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας
των περιοίκων".
 
   ***Η παρ.1,η οποία είχε τροποποιηθεί με την ΑΔ 3Α/1998
     (ΦΕΚ Β 761/1998),αντικαταστάθηκε ως άνω με την υπ`αριθ.1010/12/4-γ/2001
      Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 180)
 
  2. `Αδεια λειτουργίος μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν
διαταράσσεται η ησυχίο των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η
διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από
την Υγειονομική Υπηρεσία.
 
  3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00` ώρα τη χειμερινή
περίοδο και την 23.00` ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων
και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω καταικημένους χώ- ρους,
για τα κέντρα που λεττουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00` ώρα
και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00` ώρα,
με την προϋπόθεση ότι δεν δισταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
 
  4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων
πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται
ευχάριστη στμόσφαιρα στο κατάστημα.
 
  5. Η άδεια λειτουργίος μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται
προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφ` όσον διαπιστώνεται
παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
 
  6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία
μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά
τις ώρες λειτουργίας αυτών.
 
 
 
  Αρθρο :4


                        Αρθρο 4.
 
  `Ωρες λειτουργίας Κινηματογράφων- Θεάτρων.
 
  1. Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογρόφων πέραν της 24.00`
ώρας, πλην των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, στις
οποίες μπορούν να λειτουργούν, κατ` ανώτατο όριο, μέ την 00.30` ώρο
κστά τη χειμερινή περίοδο και 00.45` ώρα κατά τη θερινή περίοδο.
 
  2. Οι ώρες λειτουργίας των θεάτρων καθορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Α.Ν. 446/1937 (ΦΕΚ Α` - 23) "Περί θεάτρων".
 
  3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων σε
ένταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των
θεατών, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία.
 
 
 
  Αρθρο :5


                             Αρθρο 5.
                             Κυρώσεις.
 
  Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, εφ` όσον από άλλη
διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.
 
 
 
 
  Αρθρο :6


                             Αρθρο 6.
    
                   Καταργούμενες διατάξεις.
 
  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική
Διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο.
 
 
 
 
  Αρθρο :7


              
                            Αρθρο 7.
 
                             Ισχύς.
 
  Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
  (Εγκρίθηκε στις 8.1.1996 από τον Υπουργό Δημ.Τάξης)
 
        
                Αθήνα, 8 Ιανούαρίου 1995
 
                       Ο Αρχηγός
 
 
            Αντιστράτηγος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Copyright (c) ixoripansistop.gr 2013. All rights reserved.
Designed by Ergologic S.A.